Huisvesting LVO Weert

31 oktober 2018
Terug

Zoals reeds langer bekend is wordt gewerkt aan een huisvestingsplan voor onze scholen in Weert en Budel. Omdat het aantal leerlingen krimpt de komende jaren, maar ook omdat we nu reeds veel vierkante meters tot onze beschikking hebben, is het verstandig om te kijken waar we op vierkante meters kunnen besparen. Scholen worden bekostigd door een bedrag per leerling. Als dat aantal afneemt is minder geld beschikbaar en moeten we relatief gezien meer geld aan gebouwen uitgeven dan aan personeel. En dat is niet zo’n verstandige keuze.

Daarom is een aantal jaren geleden reeds besloten om een deel van het gebouw van Het Kwadrant terug te geven aan de gemeente. Het gaat om het hoofdgebouw aan de Thornstraat. Het gebouw aan de Schuttebeemd blijven we gewoon gebruiken voor onderwijs!

Het hoofdgebouw van Het Kwadrant vraagt om een stevige investering als we het willen aanpassen aan de huidige normen. Daarnaast kunnen we ook jaarlijks besparen op de onderhoudskosten en op kosten voor personeel.

Het afstoten van een deel van het gebouw heeft een aantal consequenties voor het gehele onderwijsaanbod in Weert en Budel. De afgelopen maanden zijn verschillende gesprekken gevoerd met medewerkers, ouders en leerlingen. De conclusies uit deze gesprekken zijn meegenomen in de verdere besluitvorming. 

Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat men:

 • Zo weinig mogelijk verplaatsingen van leerlingen en personeel wil;
 • Onderbouw en bovenbouw in een onderwijsstroom niet wil scheiden;
 • Leerlingen de opleiding in één gebouw wil laten afmaken;
 • Basis en kader samen in één gebouw wil huisvesten en dus niet scheiden;
 • TTO havo en vwo als één onderwijsstroom wil vormgeven;
 • Het Bravo! College in zijn huidige vorm verder wil laten bestaan.

Dat leidt vooralsnog tot de volgende conclusies:

Wat blijft:

 • Het College houdt in ieder geval atheneum en gymnasium.
 • De Philips van Horne houdt mavo en havo, plus de Maaskei. Dit is een school voor speciaal onderwijs die nu in Heel gevestigd is en graag naar Weert wil komen.
 • Het Kwadrant houdt basis en kader.
 • Het Bravo! College blijft in zijn huidige vorm bestaan.
 • TTO wordt niet samengevoegd qua gebouwen en blijft separaat op het College en de Philips. Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat we leerlingen op één locatie de onderwijsstroom willen laten afmaken.

Wat verandert:

Twee mogelijke varianten:

 1. PRO gaat naar het College en dan gaat Koers naar de Philips.
 2. PRO blijft op Het Kwadrant, dan blijft Koers ook op Het College.
  (Pro gaat niet naar de Philips, vanwege het gegeven dat de Maaskei daar gehuisvest wordt)

Hoe gaan we nu verder?

 • Er is een onderzoek noodzakelijk naar beide opties, waarbij andere mogelijkheden overigens nog niet uitgesloten worden.
 • In beide opties zal PRO ruimtes moeten gaan delen met anderen (Het College of Het Kwadrant) en dat geldt vice versa uiteraard ook voor andere onderwijsstromen. Exclusief gebruik van ruimtes wordt lastig. Wel met dien verstande dat iedere onderwijsstroom een eigen thuishonk krijgt.
 • We willen het onderzoek verbinden aan ons nieuwe schoolplan waarin is aangegeven dat we willen leren van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.
 • PRO en B/K gaan buitenschools leren meer vorm geven dan tot nu toe het geval is (goed voorbeeld is het WOZOCO), maar dat geldt niet exclusief voor PRO. We kijken daarbij ook naar de mogelijkheden voor buitenschools leren voor de andere onderwijsstromen (mavo, havo, vwo).
 • Consequentie is dat we eventueel ruimtes (tijdelijk) huren buiten onze huidige schoolgebouwen.
 • We vormen een werkgroep onder leiding van een externe voorzitter, Bart van Kessel. 
 • De opdracht voor deze werkgroep is: maak een plan voor het huisvesten van onder andere PRO en vmbo, waarbij in beeld wordt gebracht hoe leren van binnen naar buiten en van buiten naar binnen vorm gegeven wordt. Betrek daarin ook de andere onderwijsstromen en kijk tevens naar de mogelijkheden van externe locaties die buitenschools leren mogelijk maken. Maak een keuze voor één van de twee hiervoor geschetste varianten.
 • Half februari komt deze werkgroep met een advies richting directies. 

Wat betekent dat voor het komende schooljaar?

Zoals aangegeven vinden eventuele veranderingen pas plaats met ingang van het schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat nu iedere leerling kan starten op de locatie waar hij of zij zich voor inschrijft. Voor het komend schooljaar verandert er dus niets.  Als het advies van de werkgroep half februari gereed is zullen we in beeld brengen wat de eventuele consequenties zijn voor bepaalde leerlingenstromen, waarbij het streven is dat leerlingen hun opleiding kunnen afmaken op de plek waar ze ook gestart zijn.