Persbericht: Voortgezet speciaal onderwijs van de Maaskei zoekt aansluiting bij VO in Weert

3 december 2018
Terug

De Maaskei wil voor haar ruim 50 leerlingen die gebruikmaken van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Heel een plek die beter aansluit bij de participatiemaatschappij en de nieuwe inzichten van eigentijds en uitdagend onderwijs. Er is aansluiting gevonden bij de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. 

Het doel van de vso-school -die onderwijs biedt aan verstandelijk beperkte jongeren- is om leerlingen toe te leiden naar werk of dagbesteding en ze zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de samenleving.
Dit vereist een rijke, naar buiten toe gerichte leeromgeving welke maar ten dele op de huidige locatie geboden kan worden. Hiertoe heeft de Maaskei aansluiting gezocht bij de reguliere voortgezet onderwijsschool Philips van Horne.
Een school die middenin de wijk ligt en omringd wordt door voorzieningen (denk aan winkels, ontbijt- en lunchvoorzieningen, verzorgingstehuis en openbaar vervoer) die een bijdrage leveren aan een rijke leeromgeving, een betere toeleiding naar arbeid en sociale integratie. Het gebouw en de omgeving lenen zich hier bij uitstek voor. Zeker omdat Onderwijsgroep Buitengewoon (Maaskei) en LVO (Philips van Horne) daarnaast een gedeelde visie hebben ten aanzien van integratie en participatie.

Aanpassingen:
Om de Maaskei in het gebouw van scholengemeenschap Philips van Horne te vestigen zullen er aanpassingen gedaan moeten worden om aan de behoeften van de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, te voldoen. De kosten voor deze aanpassingen zijn begroot op
€ 650.000,-. 

Planning:
Het Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 heeft inmiddels toestemming gegeven voor het realiseren van een nevenvestiging van de Maaskei in Weert per 1 augustus 2019. Op 19 december a.s. neemt ook de gemeenteraad van Weert een definitief besluit. Daarna dient een verzoek ingediend te worden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Als alle lichten op groen staan kan gestart worden met de aanpassing van het gebouw. Wanneer de leerlingen van de Maaskei ook daadwerkelijk naar hun nieuwe school kunnen is nu nog niet bekend.

Maaskei:
De Maaskei, onderdeel van Onderwijsgroep Buitengewoon, geeft primair en voortgezet speciaal onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn. Vanaf 2013 heeft de Maaskei ook al een nevenvestiging voor speciaal onderwijs (4 tot 12 jaar) in Weert.