Regeling vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021-2022

30 september 2021
Terug

Het onderwijs in Nederland wordt grotendeels door de overheid betaald. De bedragen die de school van de overheid krijgt, zijn helaas niet kostendekkend. Hierbij gaat het om (extra) activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen. Dit zijn de niet-subsidiabele schoolkosten, oftewel de (vrijwillige) ouderbijdrage. Per 1 augustus 2021 is er een wijziging gekomen in de vrijwillige ouderbijdrage die mag worden gevraagd voor activiteiten die de school organiseert.


Schoolkosten

Er zijn drie categorieën kosten waar de school of de ouders verantwoordelijk voor zijn óf waarvoor de school een bijdrage van de ouders kan vragen:

  • Categorie 1: leerboeken, werkboeken en (digitaal) lesmateriaal komt altijd voor rekening van de school.
  • Categorie 2: voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat, komt voor rekening van de ouders. Sommige materialen worden door school verstrekt, waarvoor een verplichte ouderbijdrage geldt. Andere materialen moeten door de ouders zelf worden aangeschaft. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om: atlas, sportkleding, rekenmachine, werkkleding en veiligheidsschoenen.
  • Categorie 3: extra activiteiten door de school georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma, waarvoor geen subsidie wordt ontvangen maar die de school van belang acht om aan te bieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om: excursies, introductiedagen, bijles en schoolfeesten. Hiervoor mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.


Verandering in de wetgeving

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus voor categorie 3 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Tot op heden gold dat als ouders niet hadden betaald voor een activiteit, de leerling eventueel kon worden uitgesloten van de activiteit. De leerling kon dan op school een alternatief programma volgen. Vanaf 1 augustus 2021 mag de school deze kinderen niet meer uitsluiten van de activiteit. Wel mag er nog steeds een bijdrage gevraagd worden voor een activiteit, maar betaling is vrijwillig en deelname mag niet afhangen van het al dan niet betalen van de bijdrage voor de ouders.


Gevolgen voor Het Kwadrant

De schoolkosten behorende tot categorie 1 en 2 zijn inmiddels door de MR vastgesteld:

Belang betaling ouderbijdrage

De school vraagt ouders om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen die straks onze school verlaten. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid. Via de ouderbijdrage worden deze activiteiten bekostigd.

Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op Het Kwadrant zo afwisselend en interessant maakt, dan niet meer aangeboden zou kunnen worden. Wanneer veel ouders besluiten om deze vrijwillige ouderbijdragen niet langer te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel jammer vinden. De genoemde bedragen zijn vastgesteld in overleg met, en met goedkeuring van, de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording plaats van de bestedingen.

We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal en willen u daarom nogmaals vriendelijk vragen om ook dit schooljaar weer over te gaan tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel verdere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met servicepunt financiën. De betreffende medewerkers zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via het volgende telefoonnummer: (0495) 43 10 69.