Vertrouwenspersonen


Vertrouwenspersonen intern

  • de vertrouwenspersoon heeft actuele kennis over het vertrouwenswerk, ter zake wetgeving en de behandeling van klachten/geschillen/bezwaren in de onderwijssituatie.
  • Hij/zij begeleidt en ondersteunt klagers (leerlingen, hun ouders en personeelsleden) bij het aankaarten van hun klachten over schoolse zaken.
  • Hij/zij is een positieve schakel naar oplossingen.

Door de school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld en zijn bereikbaar via  het nummer van de school: 0495-513666.
Speciaal advies en de klachtenprocedure vindt u op de website van Het Kwadrant onder Ouders > Praktische Zaken


Vertrouwenspersoon extern

De door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school T. 0495 - 513666. De, door bevoegd gezag, aangesteldevertrouwenspersonen zijn:

  • Mevr. A. van Dormalen (Encare Arbozorg)
  • Dhr. T. van de Gazelle (Encare Arbozorg)

Zij zijn vertrouwenspersonen van alle LVO-scholen en bereikbaar via:

Encare Arbozorg
Lage Kanaaldijk 1
6212 AE Maastricht
T. 043 - 325 77 99
I. http://www.encare.nl

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van: www.stichtinglvo.nl  door "Vertrouwenspersonen" in te typen in de zoekfunctie. 

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksueelmisbruik en seksuele intimidatie
  • Lichamelijk geweld
  • Grove pesterijen
  • Dicriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren op werkdage (0.800 - 17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar telefoonnummer +31 (0) 306 706 001. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegdgezag/de voorzitter van de Centrale Directie wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.


Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Hierbij is de meldcode van toepassing. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO. 

Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is hier te vinden op de website van de school.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!