Nieuws

Phishingmail

26 augustus 2019
Terug

Onlangs is duidelijk geworden dat vijf medewerkers van LVO (Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) het slachtoffer zijn geworden van een geraffineerde phishingmail. Kwaadwillenden hebben hierdoor gedurende korte tijd de beschikking gehad over hun wachtwoord. Zodra deze situatie werd onderkend, zijn passende maatregelen genomen om misbruik te voorkomen. Vervolgens is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van een potentieel datalek. Onderdeel van de vervolgacties is het informeren (middels dit bericht) van betrokkenen. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat persoonsgegevens van medewerkers of leerlingen oneigenlijk gebruikt zijn.

Om het risico van pakking te beperken is LVO reeds gestart met de invoering van multifactor authenticatie (het gebruik van een extra beveiligingscode via een hardwaretoken of de smartphone van de gebruiker bij het inloggen). Gezien het genoemde incident zal de implementatie worden versneld.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met het LVO kernteam Informatiebeveiliging en Privacy https://www.stichtinglvo.nl/contact/datalek-melden/