Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan binnen Het Kwadrant. De MR behartigt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De MR bestaat uit:

  • MR-P (personeel): vertegenwoordiging van het personeel (6 personen)
  • MR-D (directie): vertegenwoordiging van het personeel in overleg met de directie
  • MR-O/L (ouders / leerlingen): vertegenwoordiging van het personeel, ouders/verzorgers en leerlingen in overleg met de directie.

In de wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de taken van de MR vastgelegd. Binnen de school heeft de MR als taak om de openheid en het onderlinge overleg te bevorderen. Daarvoor heeft de MR bevoegdheden die in de wet geregeld zijn. Het overzicht van de MR-leden is hier in te zien.


Vergaderingen
De MR vergadert iedere week in een wisselende samenstelling van MR-P en MR-D. De voltallige MR van het Kwadrant komt één keer per zes weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten van de voltallige MR worden zaken besproken die de leerlingen en ouders aangaan. Vaste punten op de agenda zijn: veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen. Daarnaast moeten vaak officiële beslissingen worden genomen over zaken die voor de school van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het schooljaarplan, staat van de lokalen, gymzalen, huisvesting leerlingen, het financieel beleid en begrotingen, het scholingsplan, vakantieregelingen, passend onderwijs, onderwijskundige ontwikkelingen, veranderingen en wijzigingen in tijden en/of lesroosters, onderwijs ontwikkelingen en visie voortgezet onderwijs Weert, overleg met de gezamenlijke MR van LVO-Weert.

Nieuwsbrieven
Hieronder zijn de nieuwsbrieven van de MR opgenomen:
- Januari 2017

Aanmelden
Er zijn nog plaatsen die ingevuld kunnen worden, namelijk één voor de oudergeleding en/of één voor de leerling-geledingVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de MR via e.jacobs@lvo-weert.nl 


Bekijk hier het MR reglement voor scholen die onder LVO vallen.

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt.
De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

Heeft u een vraag of opmerking waarvan u denkt dat deze in de MR thuishoort? Dan kunt u deze mailen naar e.jacobs@lvo-weert.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. 

Platform LVO-Weert

Binnen het cluster Weert (gezamenlijke scholen Philips van Horne, Het College, BRAVO! College Cranendonck en Het Kwadrant) vindt zes maal per jaar overleg plaats over cluster brede ontwikkelingen en afspraken. Vanuit elke school bestaat de vertegenwoordiging uit: twee vaste MRP leden, één vast ouder lid en één  vast leerling lid. Deze vergadering vindt altijd plaats onder aanwezigheid van de Centrale Directie. De locatiedirecteuren kunnen hiervoor uitgenodigd worden. 

Vergaderdata

De vergaderdata schooljaar MR schooljaar 2016-2017:

 

MR-P

Dinsdag

11.00-12.00 uur

MR-D

Dinsdag

11.00-12.00 uur

MR-O

Maandag

18.30-20.30 uur

MR Platform LVO Weert

Woensdag

19.00-21.00 uur

Ouderraad

Dinsdag

19.30-21.30 uur

SEPTEMBER

 

 

 

 

13

OKTOBER

 

 

3

 

 

NOVEMBER

22

1, 29

14

2

1

DECEMBER

6, 20

13

19

 

13

JANUARI

17, 31

10

 

 

 

FEBRUARI

14

7

13

1

7

MAART

7, 21

14, 28

 

 

28

APRIL

4, 18

11

3

5

 

MEI

16, 30

9, 23

29

10

23

JUNI

27

6, 20

 

7

27

JULI

 

 

3

 

 

 

 

 

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!