Examen

Examenboekje

In dit informatieboekje staat alle informatie met betrekking tot de examens schooljaar 2022-2023.

Examenreglement

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dit PTA staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. De PTA's zijn hier te vinden:

PTA's cohort 2021-2023 (voor huidige leerlingen leerjaar 4):

Basis en Kader
Vakmanschapsroute

PTA's cohort 2022-2024 (voor huidige leerlingen leerjaar 3):