Examen

Bekijk HIER het examenboekje voor schooljaar 2023-2024.

Examenreglement


Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Voor de schoolexamens stelt de school zelf regels op. Deze regels kunnen van school tot school verschillen. Ze zijn te vinden in het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In dit PTA staat per vak aangegeven: de stof, de bijbehorende eindterm(en), de weging, de tijdsduur van ieder toets, of de toets wel of niet herkansbaar is en de vorm waarin de toets wordt afgenomen. Tevens wordt aangegeven of de toets meetelt voor het schoolexamen. Alle toetsen in een schooljaar maken deel uit van het overgangsdossier. Het PTA wordt vastgesteld door de locatiedirectie. Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de PTA’s (aanpassingen, wijzigingen) worden ter beoordeling voorgelegd aan de examencommissie. De PTA's zijn hier te vinden:


PTA's cohort 2022-2024 (voor huidige leerlingen leerjaar 4):

Voor het cohort 2022-2024 is een aantal wijzigingen opgevoerd. Bekijk deze HIER.


PTA's cohort 2023-2025 (voor huidige leerlingen leerjaar 3):

Voor het cohort 2023-2025 is een aantal wijzigingen opgevoerd. Bekijk deze HIER

Passie als kompas!