Ouderraad en MR

Op een school is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het Kwadrant kent daarvoor een aantal overlegorganen. Zij maken het mogelijk de diverse partijen bij de school te betrekken en plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen. Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school.

Ouderraad


De Ouderraad is van en voor ouders van leerlingen van Het Kwadrant, dé school voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs en Praktijkonderwijs in Weert en omstreken. 

Wist u dat de Ouderraad …

 • Aanspreekpunt en vertegenwoordiger is van de ouders van de leerlingen?
 • Belangenbehartiger is van de ouders bij de Medezeggenschapsraad (MR), de directie, de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en de gemeentelijke instanties?
 • Goede communicatie tussen leerlingen, ouders, docenten en directie heel belangrijk vindt?
 • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leerlingen bewaakt naar, bij en op school?
 • Social media heel erg ‘cool’ vindt, maar niet voor roddels en scheldpartijen?
 • Een hekel heeft aan discriminatie, geweld en pesten?
 • Van goed onderwijs houdt en van eerlijke, gelijke kansen voor alle leerlingen?
 • Orde en netheid, respect en fatsoen heel normaal vindt?


Vergaderingen: alle ouders welkom!

De Ouderraad van Het Kwadrant vergadert ten minste zes keer per schooljaar. De vergaderingen vinden plaats op de school en er is altijd een directielid of een vertegenwoordiger van de schoolleiding bij het overleg aanwezig. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders. De Ouderraad is aanwezig bij het Open Huis, informatieavonden, diploma-uitreikingen en organiseert contactavonden.

Behalve de Ouderraad zijn er nog drie inspraakorganen: de Leerlingenraad (leerlingen), de Medezeggenschapsraad (directie, docenten, leerlingen, ouders) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (bestuur LVO, docenten, leerlingen, ouders). Uw mening telt …

Voelt u zich betrokken bij het wel en wee van de school en houdt u van een uitdaging? Meldt u dan aan als lid van de Ouderraad. Neem contact op met één van de leden van de Ouderraad of met de school. Hebt u ideeën, klachten, tips of vragen? Blijf er niet mee zitten! Stuur ze naar ouderraad@hetkwadrant.nl.


Kies voor kwaliteit, kies voor Het Kwadrant!


Het Kwadrant staat voor aandacht, onderwijs, verantwoordelijkheid en zorg. Maar dat kan de school niet alleen! Dat doe je samen: ouders, verzorgers, leerlingen, directie, docenten en familie.

De verslagen van de Ouderraad zijn op te vragen via ouderraad@hetkwadrant.nl

_MG_1318.jpg 

Medezeggenschapsraad (MR)


De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk inspraakorgaan binnen Het Kwadrant. De MR behartigt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De MR bestaat uit:

 • MR-P (personeel): vertegenwoordiging van het personeel (6 personen)
 • MR-D (directie): vertegenwoordiging van het personeel in overleg met de directie
 • MR-O/L (ouders / leerlingen): vertegenwoordiging van het personeel, ouders/verzorgers en leerlingen in overleg met de directie.

In de wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de taken van de MR vastgelegd. Binnen de school heeft de MR als taak om de openheid en het onderlinge overleg te bevorderen. Daarvoor heeft de MR bevoegdheden die in de wet geregeld zijn. 


Vergaderingen

De MR vergadert iedere week in een wisselende samenstelling van MR-P en MR-D. De voltallige MR van het Kwadrant komt één keer per zes weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten van de voltallige MR worden zaken besproken die de leerlingen en ouders aangaan. Vaste punten op de agenda zijn: veiligheid, gezondheid en welzijn van de leerlingen. Daarnaast moeten vaak officiële beslissingen worden genomen over zaken die voor de school van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het schooljaarplan, staat van de lokalen, gymzalen, huisvesting leerlingen, het financieel beleid en begrotingen, het scholingsplan, vakantieregelingen, passend onderwijs, onderwijskundige ontwikkelingen, veranderingen en wijzigingen in tijden en/of lesroosters, onderwijs ontwikkelingen en visie voortgezet onderwijs Weert, overleg met de gezamenlijke MR van LVO-Weert.


Verslagen MR-O

Betrokkenen van school die de verslagen van de MR-O willen inzien, kunnen contact opnemen met de secretaris van de MR. Dit is mevrouw Scheijmans, te bereiken via p.scheijmans@stichtinglvo.nl

Bekijk hier het MR reglement voor scholen die onder LVO vallen.


Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

Heeft u een vraag of opmerking waarvan u denkt dat deze in de MR thuishoort? Dan kunt u deze mailen naar b.rouing@stichtinglvo.nl. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. Clusterraad

Binnen het cluster Weert (gezamenlijke scholen Philips van Horne, Het College, BRAVO! College Cranendonck en Het Kwadrant) vindt zes maal per jaar overleg plaats over cluster brede ontwikkelingen en afspraken. Vanuit elke school bestaat de vertegenwoordiging uit: twee vaste MR-P leden, één vast ouder lid en één  vast leerling lid. Deze vergadering vindt altijd plaats onder aanwezigheid van de regiodirecteur. De locatiedirecteuren kunnen hiervoor uitgenodigd worden. 

Passie als kompas!