Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Met invoering van het passend onderwijs is de zgn. rugzak, of leerlinggebonden financiering, komen te vervallen. Ook voor de voormalige ‘rugzakleerlingen’ geldt met ingang van 1 augustus 2014 dat de school een zorgplicht heeft.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via T. 06 218 19 868.


Rugzak (Leerling-gebonden financiering)

Met de invoering van het passend onderwijs is de zogenaamde rugzak, of leerlinggebonden financiering, komen te vervallen. Leerlinggebonden financiering was bedoeld voor kinderen die aantoonbaar zonder extra begeleiding geen reguliere school konden bezoeken. Om in aanmerking te komen voor deze financiering moest een leerling geïndiceerd zijn. Voor de voormalige ‘rugzakleerlingen’ geldt met ingang van 1 augustus 2014 ook dat de school een zorgplicht heeft.

Contact

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het zorgteam van onze school: tel. 0495-513666 of via mail: zorgteam@hetkwadrant.nl. Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 uur-15.00 uur ook gratis telefonisch te bereiken via: 0800-5010 - menukeuze 2 (mobiele bellers: 0900-5010123 / € 0,45 per gesprek + kosten mobiel).

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!