Veiligheid

Onze anti-pest- en veiligheidscoördinator mevrouw van Gils is het aanspreekpunt in het kader van het tegengaan van pesten en coördineert het beleid in het kader van sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. Zij is te bereiken via ons algemene telefoonnummer of per mail: k.vangils@stichtinglvo.nl

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke veiligheidsbeleving en de manier waarop de veiligheid wordt ervaren. Ook vinden we het heel belangrijk dat iedereen op onze school zich prettig voelt. We onderzoeken daarom ook het welbevinden van leerlingen op onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door de afname van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op:

 • Het vóórkomen van incidenten op school.
 • Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen.
 • Vragen over het welbevinden van leerlingen. 

Halt

Halt wil samen met school, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf zorgen dat elke leerling zich fijn en veilig voelt op school. Zodat elke leerling kan leren en zich positief kan ontwikkelen. Soms maken jongeren fouten. Halt wil leerlingen bewust maken van hun gedrag en de gevolgen van hun gedrag voor henzelf en de ander. Op deze manier worden leerlingen weerbaarder, voelen ze zich veilig en op hun plek op school.

Lees HIER meer informatie over het schoolspreekuur van Halt.

Arbo- en veiligheidsbeleid

Je veilig voelen op de plek waar je leert en werkt is belangrijk voor iedereen die bij onze scholen betrokken is. Het geldt voor personeel, ouders en leerlingen: pas als we ons veilig voelen kunnen we onze taak goed uitvoeren. Als onderwijsorganisatie hebben we daarom een arbo- en veiligheidsbeleid, met de belangrijkste kaders, richtlijnen en voorwaarden waar we ons aan houden op het gebied van arbo en veiligheid.  

Arbo- en veiligheidsbeleid

 

Pesten

Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere leerling wordt gezien. We kennen en waarderen
elkaar. Daarom is er op onze school geen plaats voor pesten. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. De veiligheidscoördinator, de anti-pestcoördinator en de interne vertrouwenspersoon zijn mede het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren mede het beleid ten aanzien van het tegengaan van pesten op school. Daarnaast kun je de volgende stappen ondernemen:

Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te gaan. Deze
staan opgenomen in het anti-pestprotocol. Bekijk deze hieronder:

Anti-pestprotocol

Instructie ontruiming/calamiteitenfolder

Het ontruimingssignaal bestaat uit een aanhoudend slow-whoop signaal. Wanneer je dit signaal hoort, dient de school zo snel mogelijk ontruimd te worden. Ga op aanwijzing van je docent onmiddellijk naar de verzamelplaats, dat is het grasveld aan de Nedermaaslaan/Maaslandlaan. Lees HIER de ontruimingsinstructie, die geldt voor alle aanwezigen. Ter verduidelijking is er ook een specifieke ontruimingsinstructie voor leerlingen.  

Strafbare gedragingen

Bij strafbare gedragingen wordt aangifte gedaan bij de politie. Ongewenst gedrag = strafbare gedraging. Het aantal en soort strafbare gedragingen is legio. Hieronder staan de strafbare gedragingen waarvan Het Kwadrant in ieder geval aangifte zal doen:

 • Geweld: elk misdrijf waarbij de dader(s) fysiek geweld heeft (hebben) gebruikt tegen eenwerknemer of bezoeker of eenbedreiging daarmee.
 • Seksuele ongewenste handelingen, zoals verkrachting, aanranding en schennis van de eerbaarheid.
 • Handel en bezit van hard- en/of softdrugs, met uitzondering van bezit van een hoeveelheid hennep van 5 gram of minder.
 • Elke vorm van wapenbezit als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie

Daarnaast zal de directie aangifte of melding doen als:

 • een interne afdoening niet mogelijk is
 • een interne afdoening reeds is ingezet, maar tot onvoldoende resultaat heeft geleid
 • de gedragingen, alhoewel niet opgenomen in bovenstaande opsomming, te ernstig wordt bevonden om intern afgedaan te worden.

Incidenten en ongevallen

Voor Stichting LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.

Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. Stichting LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van Stichting LVO. Door de coaches wordt aandacht besteed aan de regeling.

De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door "Regeling melding en registratie incidenten" in te typen in de zoekfunctie..

Cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt ingezet met het oog op de beveiliging van werknemers, leerlingen, eigendommen, schoolgebouw en schoolterrein.

Drugs en alcohol

Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen, te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Voor alcohol gelden dezelfde regels, behoudens eventuele afwijkende voorschriften vooraf van de directie.  

Seksuele gezondheid

Het Kwadrant ziet het bespreken van seksualiteit met leerlingen als een vast onderdeel van hun taakstelling. Een gezonde seksuele ontwikkeling en normalisering zijn een meerwaarde voor jongeren in het kader van zelfwaardering of bevestiging. School besteedt hier regelmatig aandacht aan.

Medicijnverstrekking & medisch handelen

De school moet door ouders geïnformeerd worden als er in medische zin iets met een leerling aan de hand is, zodat de school adequaat kan reageren. Er worden geen medicijnen aan leerlingen verstrekt door medewerkers van Het Kwadrant.

Convenant Veiligheid in en om de school

Onderstaande partijen hebben afspraken gemaakt om de veiligheid op school te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid in en om de school’.

 • Gemeente Weert 
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Cranendonck
 • Het College
 • Het Kwadrant
 • Philips van Horne SG
 • Yuverta
 • Gilde Opleidingen
 • Politie Regio Limburg-Noord
 • Politie Regio Brabant Zuid-Oost
 • Bureau Halt Limburg-Noord
 • Openbaar Ministerie Parket Roermond

Passie als kompas!