Veiligheid

Convenant Veiligheid in en om de school

Onderstaande partijen hebben afspraken gemaakt om de veiligheid op school te verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid in en om de school’.

 • Gemeente Weert 
 • Gemeente Nederweert
 • Gemeente Cranendonck
 • Het College
 • Het Kwadrant
 • Philips van Horne SG
 • Citaverde College
 • Gilde Opleidingen
 • Politie Regio Limburg-Noord
 • Politie Regio Brabant Zuid-Oost
 • Bureau Halt Limburg-Noord
 • Openbaar Ministerie Parket Roermond

Strafbare gedragingen

Bij strafbare gedragingen wordt aangifte gedaan bij de politie. Ongewenst gedrag = strafbare gedraging. Het aantal en soort strafbare gedragingen is legio. Hieronder staan de strafbare gedragingen waarvan Het Kwadrant in ieder geval aangifte zal doen:

 • Geweld: elk misdrijf waarbij de dader(s) fysiek geweld heeft (hebben) gebruikt tegen eenwerknemer of bezoeker of eenbedreiging daarmee.
 • Seksuele ongewenste handelingen, zoals verkrachting, aanranding en schennis van de eerbaarheid.
 • Handel en bezit van hard- en/of softdrugs, met uitzondering van bezit van een hoeveelheid hennep van 5 gram of minder.
 • Elke vorm van wapenbezit als bedoeld in de Wet Wapens en Munitie

Daarnaast zal de directie aangifte of melding doen als:

 • een interne afdoening niet mogelijk is
 • een interne afdoening reeds is ingezet, maar tot onvoldoende resultaat heeft geleid
 • de gedragingen, alhoewel niet opgenomen in bovenstaande opsomming, te ernstig wordt bevonden om intern afgedaan te worden.

Incidenten en ongevallen

Voor Stichting LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.

Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk. Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. Stichting LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van Stichting LVO. Door de coaches wordt aandacht besteed aan de regeling.

De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door "Regeling melding en registratie incidenten" in te typen in de zoekfunctie..

Drugs en alcohol

Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen, te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen. Voor alcohol gelden dezelfde regels, behoudens eventuele afwijkende voorschriften vooraf van de directie.  

Medicijnverstrekking & medisch handelen

De school moet door ouders geïnformeerd worden als er in medische zin iets met een leerling aan de hand is, zodat de school adequaat kan reageren. Er worden geen medicijnen aan leerlingen verstrekt door medewerkers van Het Kwadrant.

Cameratoezicht

Het cameratoezicht wordt ingezet met het oog op de beveiliging van werknemers, leerlingen, eigendommen, schoolgebouw en schoolterrein.

Schoolwacht

Op Het Kwadrant is een schoolwacht actief, die bestaat uit leerlingen van leerjaar 3 en 4. Schoolwacht is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, waarbij een leerling eigenaarschap voor de eigen omgeving leert door toezicht te houden in de pauzes op school. De schoolwacht surveilleert tijdens de pauzes en spreekt leerlingen aan op hun ongewenste gedrag. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van medewerkers van Het Kwadrant.

Seksuele gezondheid

Het Kwadrant ziet het bespreken van seksualiteit met leerlingen als een vast onderdeel van hun taakstelling. Een gezonde seksuele ontwikkeling en normalisering zijn een meerwaarde voor jongeren in het kader van zelfwaardering of bevestiging. School besteedt hier regelmatig aandacht aan.

Gender & Sexuality Alliance (GSA)

Een GSA is een groep leerlingen en medewerkers die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft om te zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Wij als school staan hier achter! We vinden het belangrijk dat hier ruim aandacht voor is, denk bijvoorbeeld aan Paarse Vrijdag, het hijsen van de regenboogvlag en transgendertoiletten.