Regels en afspraken


Leerlingenstatuut

Het Kwadrant vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het Kwadrant duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut. Zodat onze leerlingen en schoolmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 

Schoolregels

Om een schooldag goed te laten verlopen, zijn er een aantal regels en afspraken. Hierbij de belangrijkste:

 • Alle schoolregels gelden voor het gehele schoolterrein, inclusief pauzeplaatsen, andere locaties van de school en gymzalen.
 • Voor leerlingen die met de fiets komen, heeft Het Kwadrant een fietsenstalling. Om de verkeersstroom te reguleren stappen ’s- ochtends alle verkeersdeelnemers aan de poort af. Leerlingen zetten hun fiets in het rek behorende bij hun leerjaar. Voor scooters/brommers is er een aparte stalling. Het zich ophouden in de fietsenstalling is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. Sluit je fiets of bromfiets altijd af.
 • Je moet ervoor zorgen dat je elke les op tijd bent.
 • Iedere leerling dient gepaste kleding te dragen. Provocerende kleding en kleding die een uiting is van racistisch of extreem gedrag zijn niet toegestaan.
 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Pesten, schelden en vechten worden niet geaccepteerd.
 • Tijdens de pauzes/tussenuren is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten of in de lokalen of gangen te zijn. Een en ander met uitzondering van leerlingen die naar een andere leslocatie gaan.
 • In de aula, de hal en op het buitenterrein kan worden gegeten en gedronken en je deponeert het afval in de bestemde bakken.
 • Roken is niet toegestaan; wij zijn een rookvrije school met een rookvrij terrein.
 • Het dragen van een pet/hoed in het schoolgebouw is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol en/of energydrinks is niet toegestaan op onze school.
 • Het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van drugs, vuurwerk of wapens is verboden.
 • Het is iedereen uitdrukkelijk verboden enige vorm van geluidsboxen en smartphones zichtbaar aan te hebben staan/te gebruiken in het leslokaal en OLC. Is er sprake van misbruik dan volgt inbeslagname. In de leslokalen beslist de docent, voor lesgebonden taken kan hij/zij daar wel toestemming voor geven. Dit geldt echter nooit op het OLC. Bij overtreding van deze regel bepaalt de betreffende docent de straf.
 • Leerlingen van PRO gebruiken de ingang Nedermaaslaan; VMBO-leerlingen gebruiken de ingang aan de Kleefstraat.
 • Tot nader order is het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen in de gangen én bij praktijkvakken verplicht. De directie maakt bekend vanaf welk moment zij het verantwoord vindt dat deze maatregel komt te vervallen. Het niet dragen van mondkapjes kan worden opgevolgd door een sanctie.

Bekijk HIER het overzicht van onze leefregels. Deze regels hangen op in ieder lokaal en zijn in maart 2021 besproken met de coachklas.

Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs gelden soms andere regels. Deze worden met de leerlingen apart besproken.
 


Kledingvoorschriften

Tijdens praktijklessen is het dragen van ARBO-veiligheidskleding en -schoeisel verplicht. Het is mogelijk dat een bepaalde sector kledingvoorschriften of regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen hanteert voor het werken in die sector. Deze voorschriften worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en dienen te worden nageleefd.

Praktijklessen

De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij de praktijklessen en Lichamelijke Opvoeding.

 1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
 2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
 3. Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding dient de leerling functionele kleding te dragen zoals hierboven voorgeschreven. Hierbij is het dragen van het officiële sporttenue verplicht: shirt met logo van Het Kwadrant en blauwe broek. De sportkleding dienen de eerstejaars zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert, ook shirts met lange mouwen en lange broeken. In aanvulling op de verplichte gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en / of armen en benen geheel bedekt willen houden de volgende regels:
 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek / bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.
 • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk straks aansluitend is en het gymshirt er overheen gedragen wordt.
 • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerlingen en haar klasgenoten te kunnen waarborgen.

Verder hanteren we de volgende regels:

 • Draag gepaste kleding. De leerling kan hierop worden aangesproken. 
 • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn.
 • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken. Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.


Hygiëne

Bij sommige vakken en lessen zijn afspraken over hygiëne en uiterlijk. Deze worden in de betreffende lessen besproken. Denk aan haarnetjes, veiligheidsschoenen, piercings enzovoort.


Maatregelen bij wangedrag

Bij herhaling van wangedrag kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

 • Wie iets vernielt, zal dit moeten vergoeden
 • Waarschuwing en berisping
 • Extra opdrachten voor een vak
 • Terugkomen of nablijven in de vrije tijd
 • Een opvoedkundige maatregel of huishoudelijke taken op school
 • Schorsing voor 1 of meer dagen
 • Tijdelijke verwijdering voor 1 of meer weken
 • Definitieve verwijdering

Verwijdering uit de les

Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij de Frontoffice of wanneer de leerlingenconciërge afwezig is, bij de teamleider van de dag. Daar haalt de leerling een ‘nadenkblad’ Hij/zij vult dit in en gaat daarmee terug naar de docent uit wiens les hij/zij gestuurd is. Met de betreffende docent maakt de leerling een afspraak om samen het ‘nadenkblad’ te bespreken. Eventuele gevolgen zoals terugkomen of extra werk worden dan afgesproken. De coach van de leerling krijgt een kopie van het ‘nadenkblad’.


Schorsing

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Het College van Bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
 2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee dagen schorsen.
 3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.
 4. De locatiedirecteur brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.

Verwijdering

Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen gelden de volgende regels:

Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de locatiedirecteur nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn verhoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.

Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.

 1. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de locatiedirecteur, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.

 2. Het bevoegd gezag c.q. de locatiedirecteur brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.

 3. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt.

 4. Hierbij wordt ook vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van de Stichting LVO.

Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de adviezen of rapporten die op die besluiten betrekking hebben. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.


Afhandeling klachten

We vertrouwen erop dat de schoolloopbaan van onze leerlingen op een leerzame, prettige en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO.

De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.


Beeldmateriaal van leerlingen

Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van uw zoon of dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (onlie) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's en filmpjes op de website van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen aan onze communicatiemedewerker mw. Janssen

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat het beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch het beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij de hiervoor genoemde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald. 


Onderwijskundige doeleinden

Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO, LO2 en BSM ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO Weert.       

De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.


Protocol Sociale Media

Het Kwadrant vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media. LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do's en Don'ts is te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'Protocol Sociale Media' in te typen in de zoekfunctie.