Regels en afspraken

Leerlingenstatuut

Het Kwadrant vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het Kwadrant duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut. Zodat onze leerlingen en schoolmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. 

Schoolregels

Om een schooldag goed te laten verlopen, zijn er een aantal regels en afspraken. Hierbij de belangrijkste:

 • Alle schoolregels gelden voor het gehele schoolterrein, inclusief pauzeplaatsen, andere locaties van de school en gymzalen.
 • De telefoon wordt direct bij binnenkomst in het lokaal in de daarvoor bestemde telefoontas of -organizer gestopt, en wordt alleen gebruikt volgens aanwijzingen van de docent.
 • Voor leerlingen die met de fiets komen, heeft Het Kwadrant een fietsenstalling. Om de verkeersstroom te reguleren stappen ’s- ochtends alle verkeersdeelnemers aan de poort af. Leerlingen zetten hun fiets in het rek behorende bij hun leerjaar. Voor scooters/brommers is er een aparte stalling. Het zich ophouden in de fietsenstalling is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. Sluit je fiets of bromfiets altijd af.
 • Je moet ervoor zorgen dat je elke les op tijd bent.
 • Iedere leerling dient gepaste kleding te dragen. Provocerende kleding en kleding die een uiting is van racistisch of extreem gedrag zijn niet toegestaan.
 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Pesten, schelden en vechten worden niet geaccepteerd.
 • Tijdens de pauzes/tussenuren en bij lesuitval is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten of in de lokalen of gangen te zijn. Dit geldt niet voor leerlingen die naar een andere leslocatie gaan.
 • In de aula, de hal en op het buitenterrein kan worden gegeten en gedronken en je gooit het afval in de bestemde bakken. Het is niet toegestaan eten en/of drinken te bestellen en te laten bezorgen op school. 
 • Roken en vapen (met en zonder nicotine) is niet toegestaan; wij zijn een rookvrije school met een rookvrij terrein. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers. Deze maatregel geldt altijd, dus ook tijdens bijvoorbeeld een ouderavond of een andere activiteit buiten schooltijd.
 • Het dragen van een pet/hoed in het schoolgebouw is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol en/of energydrinks is niet toegestaan op onze school.
 • Het is verboden om de hierna genoemde zaken te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten: cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet vallen;(vuur)wapens; vuurwerk.
 • Het is iedereen uitdrukkelijk verboden enige vorm van geluidsboxen en smartphones zichtbaar aan te hebben staan/te gebruiken in het leslokaal en OLC. Is er sprake van misbruik dan volgt inbeslagname. In de leslokalen beslist de docent, voor lesgebonden taken kan hij/zij daar wel toestemming voor geven. Dit geldt echter nooit op het OLC. Bij overtreding van deze regel bepaalt de betreffende docent de straf.
 • Leerlingen van PRO gebruiken de ingang Nedermaaslaan; VMBO-leerlingen gebruiken de ingang aan de Kleefstraat.

Bekijk HIER het overzicht van onze leefregels. Deze regels hangen op in ieder lokaal en zijn  besproken met de coachklas.

Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs gelden soms andere regels. Deze worden met de leerlingen apart besproken.
 

Kledingvoorschriften

Tijdens praktijklessen is het dragen van ARBO-veiligheidskleding en -schoeisel verplicht. Het is mogelijk dat een bepaalde sector kledingvoorschriften of regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen hanteert voor het werken in die sector. Deze voorschriften worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en dienen te worden nageleefd.

Praktijklessen

De school kan alleen bepaalde kleding verplichten als deze kleding aan bepaalde gebruiks- of veiligheidseisen moet voldoen. In de regel gebeurt dit bij de praktijklessen en Lichamelijke Opvoeding.

 1. Tijdens praktijklessen draag je passende werkkleding zo nodig in combinatie met een veiligheidsbril en/of haarnetje en veiligheidsschoenen. Wie dit vergeet, krijgt geen toegang tot de les en moet deze later inhalen.
 2. Voor de lessen techniek wordt verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen (ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk). De school zorgt voor passende bovenkleding ter bescherming van de eigen kleding en tevens herkenbaarheid binnen de verschillende afdelingen.
 3. Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding dient de leerling functionele kleding te dragen zoals hierboven voorgeschreven. Hierbij is het dragen van het officiële sporttenue verplicht: shirt met logo van Het Kwadrant en blauwe broek. De sportkleding dienen de eerstejaars zelf aan te schaffen en is verkrijgbaar bij Colada Weert, ook shirts met lange mouwen en lange broeken. In aanvulling op de verplichte gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en / of armen en benen geheel bedekt willen houden de volgende regels:
 • Als hoofddoek is een sporthoofddoek / bandana toegestaan. Andere vormen van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd.
 • Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is toegestaan mits deze redelijk straks aansluitend is en het gymshirt er overheen gedragen wordt.
 • Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd.

Dit alles om de veiligheid voor betreffende leerlingen en haar klasgenoten te kunnen waarborgen.

Verder hanteren we de volgende regels:

 • Draag gepaste kleding. De leerling kan hierop worden aangesproken. 
 • Je kleding moet altijd schoon en netjes zijn.
 • De ogen en het gezicht dienen in het schoolgebouw voor iedereen zichtbaar te zijn.
 • Leerlingen met ongewenste teksten/foto’s op kleding worden hierop aangesproken. Discriminerende, racistische, beledigende en/of obscene, dus aanstootgevende teksten en afbeeldingen op kleding zijn verboden.

Hygiëne

Bij sommige vakken en lessen zijn afspraken over hygiëne en uiterlijk. Deze worden in de betreffende lessen besproken. Denk aan haarnetjes, veiligheidsschoenen, piercings enzovoort.

Maatregelen bij wangedrag

Bij herhaling van wangedrag kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

 • Wie iets vernielt, zal dit moeten vergoeden
 • Waarschuwing en berisping
 • Extra opdrachten voor een vak
 • Terugkomen of nablijven in de vrije tijd
 • Een opvoedkundige maatregel of huishoudelijke taken op school
 • Schorsing voor 1 of meer dagen
 • Tijdelijke verwijdering voor 1 of meer weken
 • Definitieve verwijdering

Verwijdering uit de les

Een leerling die uit de les wordt verwijderd, meldt zich bij het leerlingloket. Daar krijgt de leerling een ‘nadenkblad’. Hij/zij vult dit in en gaat daarmee terug naar de docent uit wiens les hij/zij gestuurd is. Met de betreffende docent maakt de leerling een afspraak om samen het ‘nadenkblad’ te bespreken. Eventuele gevolgen zoals terugkomen of extra werk worden dan afgesproken. De coach en ouders van de leerling krijgen een kopie van het ‘nadenkblad’ via de mail. 


Schorsing

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Het College van Bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste één week schorsen.
 2. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste twee dagen schorsen.
 3. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de betrokken leerling bekendgemaakt. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur c.q. de rector de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend.
 4. De rector meldt een schorsing voor langer dan één dag schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de inspectie.

Verwijdering

Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen gelden de volgende regels:

 1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het college van bestuur nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
 2. Voordat het college van bestuur een leerplichtige leerling definitief van school verwijdert, overlegt het met de inspectie. Ten tijde van dit overleg kan de leerling worden geschorst. In het overleg wordt ook nagegaan op welke manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.
 3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het college van bestuur c.q. de rector ervoor heeft gezorgd dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.
 4. Het college van bestuur c.q. de rector stelt de inspectie schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een definitieve verwijdering.
 5. Het college van bestuur maakt de beslissing tot verwijdering van een leerling schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de leerling bekend. Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. Hierbij wordt ook vermeld dat de ouders, dan wel de meerderjarige leerling, binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.
 6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Voorafgaand daaraan wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en kennis te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de leerling jonger dan achttien jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders.
 7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de commissie.
 8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.

Afhandeling klachten

We vertrouwen erop dat de schoolloopbaan van onze leerlingen op een leerzame, prettige en veilige manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. De scholen vallend onder de Stichting LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO.

De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Afhandeling klachten' in te typen in de zoekfunctie.

Beeldmateriaal van leerlingen

Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van uw zoon of dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto's en filmpjes op de website van de school verslag te doen van activiteiten aan alle ouders en leerlingen. Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen aan onze communicatiemedewerker mw. Janssen

Als de ouders of leerlingen geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat het beeldmateriaal waarop uw kind herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch het beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij de hiervoor genoemde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald. 

Het plaatsen van foto's op sociale media zonder toestemming van de betreffende leerlingen en/of medewerkers is niet toegestaan. Dit is wettelijk verboden als iemand daar geen toestemming voor geeft en dit tolereren wij dus niet als school. Het kan leeftijdsgenoten en medewerkers van Het Kwadrant onnodig schaden en ze kunnen hier lang last van houden. Bij overtreding van deze regel zal er gesanctioneerd worden (denk hierbij aan time-out of schorsing).

Onderwijskundige doeleinden

Het komt bovendien incidenteel voor dat er op school of in de klas foto - en/of filmopnamen worden gemaakt voor professionalisering van de leerkracht en/of stagiaire. Deze opnamen worden alleen gebruikt ten behoeve van opleidings- en begeleidingsdoeleinden. Daarnaast worden er in de klas incidenteel foto- en/of filmopnamen gemaakt voor onderwijskundige doeleinden. Bijvoorbeeld in de lessen LO ten behoeve van de beoordeling van de leerlingen, het verhogen van de efficiëntie van de les door gebruik te maken van video-analyse of voor collegiale consultatie binnen de sectie LO van LVO Weert.       

De opnames zullen slechts zo lang bewaard worden als strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken, zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en ook niet openbaar worden gemaakt (tenzij anders en expliciet met de betreffende leerling is overeengekomen). Leerlingen en/of ouders die bezwaren hebben tegen het gebruik van filmopnamen dienen deze, net als bij fotopublicatie, kenbaar te maken aan de locatiedirectie. Dit kan bij inschrijving van de leerling maar ook op een later moment. Gebeurt dat niet, dan gaat LVO Weert ervan uit dat niemand bezwaar heeft tegen foto- en filmopnamen.

Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten

Het Kwadrant vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en internetfaciliteiten. LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten vastgesteld. Bekijk deze hier.

Verder is er een bijbehorende infographic gemaakt die de kern weergeeft van het protocol. Deze is hier in te zien. 

Passie als kompas!