Financiën

Onderwijs kost geld. De overheid betaalt het overgrote deel (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). Maar ook ouders betalen een deel van de studiekosten. De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op 'gedragscode schoolkosten'. In deze code worden twee soorten schoolkosten onderscheiden:


1. Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de 'vrijwillige ouderbijdrage' genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, ouders kunnen er voor kiezen of ze de bijdrage wel of niet betalen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd.

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.


2. Noodzakelijke schoolkosten voor niet door de overheid bekostigde lesmaterialen

Schoolboeken

Boeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruikersovereenkomst lesmateriaal met de ouders gesloten.


Lesmaterialen

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het lesmaterialenoverzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. Wij infomeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken moet aanschaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

Bekijk hier het overzicht van de noodzakelijke schoolkosten per leerjaar voor het schooljaar 2021-2022:

 
Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.


Kluisje

Iedere leerling krijgt een kluisje in bruikleen en tekent hiervoor een overeenkomst. In het kluisje kan de leerling waardevolle spullen en/of zaken betrekking hebbende op het onderwijs opbergen. De kluisjes blijven eigendom van de school. Voor gebruik van een kluisje wordt een bepaald bedrag gevraagd.

Iedere leerling ontvangt een uniek slot met bijpassende sleutels. Bij verlies van de sleutel(s), evenals bij beschadiging, worden de kosten van herstel doorberekend aan de leerling. Dit is ter beoordeling van de directie/teamleider.

Bij ernstig misbruik wordt de gebruikersovereenkomst beëindigd en het betaalde bedrag voor het in bruikleen hebben van het kluisje en slot/sleutel niet terugbetaald. De directie van Het Kwadrant, of diens gemachtigde, behoudt zich het recht om op ieder moment de kluisjes te controleren. Al dan niet in het bijzijn van de gebruiker. Bij aanvang van iedere vakantie is het goed om het kluisje leeg te maken.

De leiding van Het Kwadrant is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.


Digitale facturatie

De scholen van LVO Weert bieden de facturatie naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u de instructiefilm voor ouders bekijken: https://vimeo.com/133035617. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt.

Op deze pagina, onder de kop 'schoolkosten', is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via het onderstaande telefoonnummer + e-mail:

0495 431069 - E-mail: financien@lvo-weert.nl 


Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen. 


Bankrelatie

De bankrelatie van Het Kwadrant is:

ING Bank
Bankrekeningnummer: NL26 INGB 0662969235
T.n.v. LVO inzake Het Kwadrant
Postbus 190
6000 AD Weert

BIC: INGBNL2A
KvK 14077279
BTW nummer NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.