Financiën

Onderwijs kost geld. Dit wordt grotendeels door de overheid betaald (zoals personeel, gebouwen en onderhoud). De bedragen die de school van de overheid krijgt, zijn helaas niet kostendekkend. Hierbij gaat het om (extra) activiteiten, voorzieningen en verbruiksmaterialen.  De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op 'gedragscode schoolkosten' en vervolgens onder het kopje 'filter' de categorie 'download' aan te vinken.

Er zijn vier categorieën kosten waar de school of de ouders verantwoordelijk voor zijn óf waarvoor de school een bijdrage van de ouders kan vragen.

  1. De eerste categorie betreft de leerboeken, werkboeken en (digitaal) lesmateriaal. Deze komen altijd voor rekening van de school. Schoolboeken worden aan het begin van het schooljaar door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De boeken blijven eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van inschrijving op school een gebruiksovereenkomst/schaderegeling met de ouders gesloten.

  2. De tweede categorie betreft het voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Dit komt voor rekening van de ouders. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een atlas, woordenboek, sportkleding en een rekenmachine. In het lesmaterialenoverzicht ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. De school ontvangt hiervoor geen financiële bijdrage van de overheid en is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. Om de kosten voor de ouders te beperken, wordt er soms door de school voor gekozen om de leermiddelen (collectief) aan te schaffen en tegen een vergoeding aan ouders aan te bieden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen. Wij infomeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Gezinnen die om financiële redenen moeite hebben met betalen, kunnen contact opnemen met de lokale Stichting Leergeld voor speciale regeling(en) voor minima. Kijk hiervoor op www.leergeld.nl.

  3. De derde categorie betreft de elektronische informatiedragers, zoals een laptop of tablet. Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

  4. De vierde en laatste categorie betreft de extra activiteiten door de school georganiseerd buiten het verplichte onderwijsprogramma. Hiervoor wordt geen subsidie ontvangen maar de school acht het van belang om dit aan te bieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om excursies, introductiedagen, reizen, praktijklessen en schoolfeesten. Hiervoor mag de school een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ vragen. U kunt er als ouder voor kiezen of u de vrijwillige ouderbijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. Let wel, voor de vrijwillige ouderbijdrage die wordt gevraagd voor activiteiten kunnen ouders in principe géén beroep doen op Stichting Leergeld. 

    CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is een verplicht vak voor alle bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs. Hiervoor dienen de leerlingen aan de culturele activiteiten deel te nemen en een verslag hierover te schrijven. Belangrijkste doel is leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur door actief deel te nemen aan culturele activiteiten en daarop te reflecteren. Op onze school doen we dit regelmatig tijdens de coachlessen en zeker onze reflectieweken zijn hiervoor uitermate geschikt. Leerlingen ontvangen tevens een CJP pas waardoor ze gebruik kunnen maken van veel kortingen op zaken en voordelig kunst en cultuur kunnen bezoeken.  

De hoogte en wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage worden jaarlijks in overleg met, en met goedkeuring van, de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Hier vindt ook verantwoording plaats van de bestedingen. 


Belang betaling vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ouders via een vrijwillige ouderbijdrage om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Wij doen dit omdat we deze activiteiten van grote toegevoegde waarde vinden voor ons onderwijs, de groepsbinding of de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Voor deze activiteiten krijgen wij geen extra bekostiging van de overheid.

We hopen dat u, net als wij, ook van mening bent dat het volgen van onderwijs meer is dan alleen het volgen van lessen in een klaslokaal. Het zal duidelijk zijn dat als de vrijwillige ouderbijdrage er niet zou zijn, veel van hetgeen we nu kunnen aanbieden en dat het schoolse leven op Het Kwadrant zo afwisselend en interessant maakt, niet meer aangeboden kan worden. Wanneer veel ouders besluiten om de vrijwillige ouderbijdragen niet te betalen, kunnen we bepaalde activiteiten niet meer organiseren voor de leerlingen. Dit zouden we heel erg jammer vinden.

Bekijk hier het overzicht van de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024:


Kindpakket

In het kader van armoedebestrijding is dit jaar het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum en/of in een schuldenregeling). Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert. Meer informatie is te vinden op weert.nl/kindpakket.

Gezinnen die niet in de gemeente Weert wonen, kunnen bij hun eigen gemeente vragen naar de regelingen voor minima.


Kluisje

Iedere leerling krijgt een kluisje in bruikleen en tekent hiervoor een overeenkomst. In het kluisje kan de leerling waardevolle spullen en/of zaken betrekking hebbende op het onderwijs opbergen. De kluisjes blijven eigendom van de school. 

Iedere leerling ontvangt een uniek slot met bijpassende sleutels. Bij verlies van de sleutel(s), evenals bij beschadiging, worden de kosten van herstel doorberekend aan de leerling. Dit is ter beoordeling van de directie/teamleider.

Bij ernstig misbruik wordt de gebruikersovereenkomst beëindigd en het betaalde bedrag voor het in bruikleen hebben van het kluisje en slot/sleutel niet terugbetaald. De directie van Het Kwadrant, of diens gemachtigde, behoudt zich het recht om op ieder moment de kluisjes te controleren. Al dan niet in het bijzijn van de gebruiker. Bij aanvang van iedere vakantie is het verstandig om het kluisje leeg te maken.

De leiding van Het Kwadrant is niet aansprakelijk voor diefstal en/of inbraak.


Digitale facturatie

De scholen van LVO Weert bieden de facturatie naar ouders(s)/verzorger(s) van leerlingen digitaal aan. Om een beeld te krijgen van deze manier van werken, kunt u de instructiefilm voor ouders bekijken: https://vimeo.com/133035617. In het kort komt het er op neer dat er periodiek een factuur klaar staat die door middel van een e-mail aan de ouders/verzorgers kenbaar wordt gemaakt. Deze mail wordt verstuurd door Servicepunt Financiën LVO Weert, vanaf het e-mailadres no-reply@wiscollect.nl. Let op, het kan zijn dat de e-mail de eerste keer binnenkomt bij de ongewenste berichten. 

Hierboven is terug te vinden welke kosten doorbelast worden. Deze zijn in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Wanneer ouders/verzorgers overigens niet beschikken over het gebruik van ICT-voorzieningen, kan in overleg met het servicepunt financiën in het nieuwe schooljaar een afspraak worden gemaakt om de factuur af te handelen. 

Het servicepunt financiën is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via het onderstaande telefoonnummer + e-mail:

0495 431069 - E-mail: schoolkosten@lvo-weert.nl, o.v.v. debiteurennummer.


Declaraties

Kosten die gemaakt worden bij profielwerkstukken en stages kunnen niet bij de school gedeclareerd kunnen worden. Denk hierbij aan gemaakte reiskosten en benodigde materialen. 


Bankrelatie

De bankrelatie van Het Kwadrant is:

ING Bank
Bankrekeningnummer: NL26 INGB 0662969235
T.n.v. LVO inzake Het Kwadrant
Postbus 190
6000 AD Weert

BIC: INGBNL2A
KvK 14077279
BTW nummer NL811981861B.01

Vermeld bij betaling het debiteur- en factuurnummer.

Passie als kompas!