Administratie

De leerlingenadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van de administratieve gegevens en behaalde cijfers van de leerlingen. De administratie is bereikbaar via admkwadrant@lvo-weert.nl. U kunt bij de administratie terecht voor:

  • Schoolverklaring. Een schoolverklaring is soms nodig voor de ziektekostenverzekering of een (vakantie)baan. Deze is aan te vragen bij de administratie.
  • Doorgeven adreswijziging. Wijzigingen in adres, telefoonnummer e.d. graag doorgeven aan de administratie.
  • Nieuwe inlogcodes voor Magister.
  • Bij verlies van de leerlingenpas kunnen leerlingen zich melden bij de servicebalie.


Bij de verwerking van alle gegevens conformeert de afdeling zich aan:


Informatieplicht na een
echtscheiding


Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders/verzorgers wonen en heeft de andere ouder/verzorger een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.

Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken, stuurt de ouder die niet belast is met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de locatiedirecteur waarin een tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse zorg) adres wordt doorgegeven. De school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag, kan de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen.

Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.


Schriftelijk verzoek
 Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan de niet met het gezag belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar omtrent belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de ouder met gezag. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van de Centrale Directie. De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de andere ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de belangen van het kind schaadt niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de school.

Onze locatiedirecteur Janneke Jacobs is te bereiken op het volgend adres:

Thornstraat 7
6004 JP Weert

T. 0495 - 513666


Privacy 

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om leerlingen passend onderwijs te geven, zodat ze een diploma kunnen halen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaald persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening heeft onder meer als doel om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling-gegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerlinggegevens worden opgenomen, met wel doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door 'Privacyreglement' in te typen in de zoekfunctie.

Daarnaast worden in het onder handen zijnde implementatieplan informatiebeveiliging en privacy de beheersmaatregelen beschreven die in het kader van de privacybescherming op korte termijn geïmplementeerd worden.

 

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!