Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent Het Kwadrant een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die speciale zorg nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. De leerlingenzorg van Het Kwadrant (VMBO/Praktijkonderwijs) richt zich zowel op de sociaal-emotionele als op de pedagogisch-didactische begeleiding. 


Coach

Speerpunt van de leerlingenzorg is de coach. De coach is altijd, naast de leerling, de belangrijkste persoon die de noodzaak van zorg beoordeelt. Samen met het Intern Ondersteunings Team en de ouders van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste gestalte kan krijgen.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • De coach is het eerste aanspreekpunt tussen leerling, ouders en school.
  • De coach legt alle gevoerde gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem.
  • De coach zorgt voor de inbreng bij de teamleider/ het team en vraagt om advies.
  • De coach probeert aan de hand van de adviezen het probleem op te lossen of te verlichten.
  • De coach is verantwoordelijk voor de terugkoppeling over de voortgang van de leerling, naar het team/de teamleider en ouders toe.
  • De coach houdt de teamleider op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen bij leerlingen.

In eerste instantie kan de coach een leerling inbrengen in de leerlingbespreking van het team. Een leerlingbespreking heeft als doel teambreed (alle docenten, alle mentoren) of in een kleine groep, bepaalde leerling(en) te bespreken.

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant een Intern Ondersteuningsteam (IOT) ingericht als tweedelijnsvoorziening.


Extra ondersteuning


Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de coach gebruik maken van extra faciliteiten.