Begeleiding

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent Het Kwadrant een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die speciale zorg nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. De leerlingenzorg van Het Kwadrant (VMBO/Praktijkonderwijs) richt zich zowel op de sociaal-emotionele als op de pedagogisch-didactische begeleiding. 


Coach

Speerpunt van de leerlingenzorg is de coach. De coach is altijd, naast de leerling, de belangrijkste persoon die de noodzaak van zorg beoordeelt. Samen met het Intern Ondersteunings Team en de ouders van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste gestalte kan krijgen.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • De coach is het eerste aanspreekpunt tussen leerling, ouders en school.
 • De coach legt alle gevoerde gesprekken vast in het leerlingvolgsysteem.
 • De coach zorgt voor de inbreng bij de teamleider/ het team en vraagt om advies.
 • De coach probeert aan de hand van de adviezen het probleem op te lossen of te verlichten.
 • De coach is verantwoordelijk voor de terugkoppeling over de voortgang van de leerling, naar het team/de teamleider en ouders toe.
 • De coach houdt de teamleider op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen bij leerlingen.

In eerste instantie kan de coach een leerling inbrengen in de leerlingbespreking van het team. Een leerlingbespreking heeft als doel teambreed (alle docenten, alle mentoren) of in een kleine groep, bepaalde leerling(en) te bespreken.

Internondersteuningsteam (IOT)

Voor de ondersteuning van de coach heeft Het Kwadrant een internondersteuningsteam ingericht als tweedelijnsvoorziening. Het IOT heeft wekelijks overleg en bestaat uit:

 • L. Custers
 • J. Peters
 • N. Geelen
 • K. van Gils
 • E. Derks (orthopedagoge van het samenwerkingsverband)
 • T. Kuppens Ambulant Begeleider
 • L. van Dijck CJG

Dit gebeurt door middel van een Zorgvragenformulier, waar de coach en ouders/leerling  hun zorgen beschrijven.

Het Kwadrant kent buiten het intern zorgoverleg ook nog een overleg binnen het Samenwerkingsverband.

Ondersteuning

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in overleg met de coach gebruik maken van de volgende faciliteiten:

 • Herstelprogramma
 • Dyslexieondersteuning
  Claroread is een programma dat in het voortgezet onderwijs in Weert en Cranendonck gebruikt wordt als auditieve ondersteuning voor leerlingen die hieraan behoefte hebben. Het is een hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie. Het leest alle tekst voor op de computer. Ook het voorlezen en bewerken van digitale boeken behoort tot de mogelijkheden. Claroread is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten.Bekijk hierbij een brief en enquête over Claroread.
 • Dyscalculieondersteuning
 • Trainingen 

 Passend Onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van Het Kwadrant.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03.

Het samenwerkingsverband is bereikbaar via telefoonnummer T. 06-21819868.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het internondersteuningsteam van onze school. Het IOT is te bereiken via het telefoonnummer: 0495-513666 of via mail: iothetkwadrant@lvo-weert.nl. Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 uur tot 15.00 uur ook gratis telefonisch te bereiken via: 0800-5010 - menukeuze 2 (mobiele bellers: 0900-5010123 / € 0,45 per gesprek + kosten mobiel). 

Decanaat

Leerlingen maken tijdens de PLT of coachtijd opdrachten over hun studieloopbaan. Ze krijgen hierdoor inzicht in hun eigen interesses en doen ervaringen op waardoor ze betere keuzes kunnen maken. 

Met de antwoorden gaat de leerling in stapjes aan de slag. Al die stapjes helpen om een juiste studierichting, een passend vakkenpakket en uiteindelijk een goede vervolgopleiding te kiezen. Belangrijk hierbij is dat de leerling zich een beeld vormt van de verschillende beroepen en opleidingen. Bijvoorbeeld door ervaringen op te doen in praktijklessen, op stages, bij opendagen en meeloopdagen. Dan kan de leerling ervaren of het beroep, de opleiding en/of het bedrijf bij hem past.

De schooldecaan heeft voornamelijk contacten met de coaches, met mensen van de verschillende vervolgscholen en met mensen uit het bedrijfsleven. De informatie die zij ontvangt, geeft zij door aan de coach.

Mevrouw S. ten Haken is schooldecaan op Het Kwadrant. Zij is te bereiken via telefoon
T. 0495-513666 
E. s.tenhaken@lvo-weert.nl.

Vertrouwenspersoon

Bij klachten over ongewenst gedrag, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met:

Het bevoegd gezag van de school heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag.

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode.

Pesten

De interne vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. De vertrouwenspersoon is als volgt te bereiken: 0495-513666.

Het anti-pestbeleid is hier in te zien.

Medicijnverstrekking & medisch handelen

De school moet door ouders geïnformeerd worden als er in medische zin iets met een leerling aan de hand is, zodat de school adequaat kan reageren. Er worden geen medicijnen aan leerlingen verstrekt door medewerkers van Het Kwadrant.

Om als school in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van de leerlingen, kent Het Kwadrant een positieve aandacht voor leerlingen en een goed leerlingbegeleidingssysteem. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen die speciale zorg nodig hebben, maar ook voor de dagelijkse begeleiding van alle leerlingen. De leerlingenzorg van Het Kwadrant (VMBO/Praktijkonderwijs) richt zich zowel op de sociaal-emotionele als op de pedagogisch-didactische begeleiding.

GGD Limburg Noord

Bekijk hier de wegwijzer van de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!