Praktische zaken

In het onderstaande zijn alle relevante documenten (brieven, presentaties e.d.) voor u als ouder gebundeld:

Algemene informatie uitstroomprofielen bovenbouw:

 Presentaties:

Brieven aan ouders:

Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling er niet is. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouders en bekijken we samen wat ons te doen staan. Bekijk hier de belangrijkste regelingen omtrent afwezigheid: 

Administratie

De leerlingenadministratie is verantwoordelijk voor de verwerking van de administratieve gegevens en behaalde cijfers van de leerlingen. De administratie is bereikbaar via leerlingenadministratie@hetkwadrant.nl. U kunt bij de administratie terecht voor:

  • Schoolverklaring. Een schoolverklaring is soms nodig voor de ziektekostenverzekering of een (vakantie)baan. Deze is aan te vragen bij de administratie.
  • Voor een goede gang van zaken dienen de ouders van leerlingen ervoor te zorgen dat adreswijzigingen en eventuele andere correcties aan de leerlingenadministratie worden doorgegeven.

Bij de verwerking van alle gegeven conformeert de afdeling zich aan:


Schoolregels

Als we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid, dan kan een groot aantal regels ongeschreven blijven. Toch vermelden we hier graag onze belangrijkste schoolregels en ICT-afspraken. De volledige schoolregels zijn na te lezen in het leerlingenstatuut. Naast deze schoolregels, hanteren alle LVO-scholen de 10 gouden regels.


Aandachtspunten

Een overzicht van een aantal aandachtspunten met betrekking tot:

 
Klachtenafhandeling

De scholen vallend onder LVO hebben een interne klachtenregeling. In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de teamleider van uw zoon of dochter (bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0495-513666). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. 

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie van de Stichting LVO. De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Afhandeling klachten’ in te typen in de zoekfunctie.Fotopublicatie

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto's van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt. Bekijk hier de regeling omtrent fotopublicatie.

Verzekeringen

Stichting LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen, etc.:

Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school. U kunt zich hiervoor wenden tot mevr. M. Hoeben van de financiële administratie (m.hoeben@lvo-weert.nl).

De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.

Contact medewerkers 

Mocht u een docent of afdeling telefonisch willen spreken, belt u dan tijdens kantooruren de receptie van de school. Laat uw gegevens hier achter, dan kan het schoolpersoneel u terug bellen. Het telefoonnummer van de school is (0495) 51 36 66.

Het Kwadrant


Samen leren met plezier!

Het Kwadrant

Samen leren met plezier!