Verzekeringen

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u van belang zijn de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc.

  • Collectieve ongevallenverzekering
    Deze geldt gedurende de schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkweken en stages, etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden zijn gedekt, tot een bepaald maximum en onder nder omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt.

  • Schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule)
    Deze biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. 

  • Aansprakelijkheidsverzekering
    Hierbij is de aansprakelijkheid van bestuur, directie, onderwijzend en dienstverlenend personeel, leerlingen alsmede eventuele vrijwilligers gedekt.


Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijk verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken. De verzekeringen geven géén dekking voor steps en fatbikes. Bij een ongeval of schade kan dus geen aanspraak op de verzekeringspolis worden gedaan als men een step of fatbike als vervoermiddel gebruikt. 

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten vindt uitsluitend plaats via declaratie door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt contact opnemen met het servicepunt financiën, T. (0495) 431034, e-mail: verzekeringen@lvo-weert.nl. Let wel, het in behandeling nemen geeft geen garantie op een eventuele uitkering. 

De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit. Eventuele schade en/of diefstal zal niet door school worden vergoed. Schade die door de leerlingen direct of indirect wordt toegebracht aan eigendommen van de school, wordt hersteld op kosten van de leerling of de ouders of verzorgers. Bij diefstal wordt gehandeld conform het Convenant Veilige School.


Stages

Leerlingen van Stichting LVO die stage lopen bij bedrijven zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen verzekerd via Stichting LVO. Er is echter een voorwaarde voor dekking en dat is dat Stichting LVO vanuit haar zorgplicht, voordat de stage begint, moet waarnemen dat de leerling in een veilige werkomgeving terechtkomt. Dit betekent dat wij er in de praktijk alert op moeten zijn dat we aan deze voorwaarde gevolg geven.

Zoals hierboven reeds beschreven werd, is de dekking van alle verzekeringen op secundaire basis. Dat betekent dat, als er sprake is van aanspraken of ongevallen bij een stage, eerst de verzekering van het stagebedrijf of de leerling aangesproken zal worden, afhankelijk van de schuldvraag. Uit de praktijk ervaren wij dat er zich met name problemen voordoen bij materiële schade die door de stagiaire meestal per ongeluk veroorzaakt wordt op de werkvloer. Bedrijven zijn hiervoor vaak niet verzekerd en ook de verzekering van Stichting LVO biedt hiervoor geen dekking tenzij er sprake is van opzet, schuld of ander verwijtbaar gedrag. We raden collega's daarom aan om vooraf afspraken te maken met stagebedrijven over (kleine) schadeposten, dus bij het aangaan van een stageovereenkomst zodat men vooraf weet hoe te handelen bij dit soort situaties.

Melden en registreren van incidenten en ongevallen

Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.

Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.

Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van LVO. In de mentorles wordt aandacht besteed aan de regeling.

De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Regeling melding en registratie incidenten’ in te typen in de zoekfunctie.

Passie als kompas!