Resultaten

Op Het Kwadrant kunnen leerlingen terecht voor vmbo-basis en vmbo-kader. Tevens biedt de school Praktijkonderwijs aan. Aan alle leerlingen ‘onderwijs op maat’ leveren; dat is wat we willen. We houden er rekening mee, dat er verschillen bestaan tussen leerlingen en handhaven daarom duidelijk herkenbare leerwegen. Op deze manier proberen wij alle leerlingen een goede voorbereiding te bieden op de vervolgopleidingen.  

Kwaliteitszorg

We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bij.

Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en de begeleiding daarvan. Gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs zijn bovendien verzameld op de website Scholen op de kaart. Binnen LVO Weert wordt bovendien gebruik gemaakt van de beleidsmonitor. Hierin staan verschillende kwaliteitsaspecten beschreven die gecontroleerd worden door de verschillende kwaliteitszorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen onze scholen. De medewerkers kwaliteitszorg rapporteren periodiek aan de directie van de scholen en geven advies over eventueel te nemen maatregelen.

Schoolplan

Een uitvoerige beschrijving van het meerjarenbeleid van de school staat in het schoolplan. Het schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Jaarlijks worden de nieuwe acties in een schooljaarplan opgenomen.