Resultaten

Op Het Kwadrant kunnen leerlingen terecht voor vmbo-b en vmbo-k. Tevens biedt de school Praktijkonderwijs aan en, vanaf het schooljaar 2018-2019, ook Koers voor vmbo-b en vmbo-k. Aan alle leerlingen ‘onderwijs op maat’ leveren; dat is wat we willen. We houden er rekening mee, dat er verschillen bestaan tussen leerlingen en handhaven daarom duidelijk herkenbare leerwegen. Op deze manier proberen wij alle leerlingen een goede voorbereiding te bieden op de vervolgopleidingen. 

Superschool 2017 en 2018 én Top vijf beste scholen van Nederland

In januari 2017 én in januari 2018 is Het Kwadrant door het weekblad Elsevier benoemd tot Superschool.

Daarnaast is, uit onderzoek van RTL Nieuws in februari 2018, gebleken dat onze school behoort tot de vijf beste scholen van Nederland.

Prestaties waar we als school trots op zijn!


Kwaliteitszorg

We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid aan bij.

Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren en de begeleiding daarvan. De onderwijskwaliteit van Het kwadrant is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt. Zo zijn zowel de in-, door- en uitstroomgegevens als het schoolplan hier op de website in te zien. Gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs zijn bovendien verzameld op de website Scholen op de kaart.

Binnen LVO Weert wordt bovendien gebruik gemaakt van de beleidsmonitor. Hierin staan verschillende kwaliteitsaspecten beschreven die gecontroleerd worden door de verschillende kwaliteitszorgmedewerkers die werkzaam zijn binnen onze scholen. De medewerkers kwaliteitszorg rapporteren periodiek aan de directie van de scholen en geven advies over eventueel te nemen maatregelen.

Op de kwaliteitskaart staan de onderwijsresultaten die door DUO zijn berekend. Bekijk hier de kwaliteitskaarten:

Er zijn vier onderdelen. Bij elk onderdeel staat de norm aangegeven met het paarse balkje en de groene balk geeft het resultaat aan. 

1. Onderwijspositie t.o.v. advies basisonderwijs
Het basisschooladvies wordt vergeleken met de positie bij de start van leerjaar 3. Als een leerling basisschooladvies basis heeft en in leerjaar 3 in kader zit is dit positief, andersom is negatief. Hetzelfde advies als de positie in leerjaar 3 is neutraal.

Bij de techniekopleiding is schooljaar 2016/2017 niet berekend omdat er te weinig leerlingen waren.

2. Onderbouw snelheid
Dit is het percentage leerlingen dat over gaat naar een volgend leerjaar in de onderbouw.

3. Bovenbouwsucces
Dit is het percentage leerlingen met een positief resultaat in de bovenbouw. Een positief resultaat is bijvoorbeeld overgaan naar een hoger leerjaar (van 3 basis naar 4 basis) of overgaan naar hetzelfde leerjaar op een hoger niveau (van 3 basis naar 3 kader) of een diploma halen.

Bij de techniekopleiding zijn er geen resultaten weergegeven omdat er te weinig leerlingen waren.

4. Examencijfers
Dit zijn de gemiddelde CE cijfers.

De leerlingen die vervroegd examen doen (techniekopleiding) in leerjaar 3 tellen hierin ook mee.

Vanaf pagina 2 staan de berekeningen en de resultaten.

Het Kwadrant scoort met 2 brinnummers bij alle onderwijsresultaten boven de norm en bij het verschil SE-CE een gering verschil. Dit is een uitstekend resultaat. 


Schoolplan

Een uitvoerige beschrijving van het meerjarenbeleid van de school staat in het schoolplan. Het schoolplan wordt ter instemming aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Jaarlijks worden de nieuwe acties in een schooljaarplan opgenomen.