In-, door- en uitstroom

Onderstaande gegevens betreffen enkel de gegevens van onze vmbo-leerlingen.

Instroom

De school heeft leerlingen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. De leerlingen die instromen zijn afkomstig uit het (speciaal) basisonderwijs.

   Schooljaar 2019-2020 Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2021-2022
Aantal leerlingen 574 552 552

Doorstroom

Onderwijssnelheid
De doorstroom van de leerlingen in de school is een speerpunt in onze organisatie. Ons doel is om leerlingen niet te laten doubleren (het jaar over te laten doen) of af te laten stromen.

In onderstaande gegevens ziet u hoeveel procent van onze leerlingen over is gegaan naar een hoger leerjaar. 

  Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2019-2020  Schooljaar 2020-2021
Onderbouw  98,9 %  98,9 %  98,5 %
Bovenbouw basis  97,4 %  94,8 %  97,1 %
Bovenbouw kader  97,4 %  97,1 %  96,9 %

Onderwijspositie
Van alle leerlingen in leerjaar 3 wordt gekeken wat het advies was op de basisschool. Zitten leerlingen nog op hetzelfde advies of zijn ze opgestroomd of afgestroomd?

Een positief percentage betekent dat er meer leerlingen opstromen dan afstromen. Een negatief percentage betekent dat er meer leerlingen afstromen dan opstromen.

  Schooljaar 2019-2020  Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2021-2022 Landelijke norm
Basis en kader 7,79 % 3,75 % 6,10 % -12,10 %

Uitstroom

Examenresultaten

Hieronder zijn de slaagpercentages van de afgelopen 3 jaren opgenomen:

  2019 2020 2021
Basis 100 % 100 % 100 %
Landelijk 97,9 % 99,4 % 99,2 %
Kader 99 % 100 % 100 %
Landelijk 95,7 % 99,5 % 98,9 %

Scholen op de kaart

Vanaf 2011 is een schat aan informatie, dus ook van Het Kwadrant, te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Deze website is een initiatief van de VO-raad, de koepelorganisatie voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en wordt ondersteund door de Onderwijsinspectie. Op deze website vindt u gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs. Zo zijn onder andere de slagingspercentages van de afgelopen jaren en gegevens over doorstroom van onze leerlingen te vinden. Maar ook ons zorgplan is hier in te zien en het schooljaarplan met hierin een weergave van de in het kader van het stelstel van kwaliteitszorg gedane bevindingen en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.