Vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenst gedrag, kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met:

Vertrouwenspersonen intern

 • De vertrouwenspersoon heeft kennis over het vertrouwenswerk; de wetgeving en de behandeling van klachten/geschillen/bezwaren in de onderwijssituatie.
 • Hij of zij begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en personeelsleden bij het aankaarten van hun klachten over schoolse zaken.
 • Hij of zij is een positieve schakel naar oplossingen.

Pesten

De interne vertrouwenspersonen zijn tevens het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineeren het beleid ten aanzien van van het tegengaan van pesten op school. De school heeft hiervoor een anti-pestbeleid opgesteld.

Door de school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld: mevrouw Zanen en de heer Roosen. Zij zijn bereikbaar via  het algemene nummer van de school:

T. (0495) 513 666 

 

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke en ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen op onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door de afname van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op:

 • Het vóórkomen van incidenten op school.
 • Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen.
 • Vragen over het welbevinden van leerlingen.


Vertrouwenspersoon extern

De vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de klokkenluidersregeling).

De vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen zijn A. van Dormalen van Buro van Dormalen en D. van de Gazelle.

 • A.  van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer 06 51 6151 14 of per e-mail: avandormalen@burovandormalen.nl.
  Buro van Dormalen
  Economiestraat 39
  6433 KC Hoensbroek
 • D. van de Gazelle is te bereiken via telefoonnummer 06 14 7263 94 

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van: www.stichtinglvo.nl  door ''Vertrouwenspersonen" in te typen in de zoekfunctie. 


Klokkenluidersregeling

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling (Meldingsregeling vermoeden van misstand Stichting LVO) geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar te maken. Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.


Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs die lijn dienen te worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de Stichting LVO en de Regeling Vertrouwenspersonen van de Stichting LVO.

De meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO/klokkenluidersregeling is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Meldingsregeling’ in te typen in de zoekfunctie.


Vertrouwenspersoon integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit, zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden van misstand/klokkenluidersregeling, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u zich wenden tot de Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).

De gegevens van de vertrouwenspersoon Integriteit zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door 'vertrouwenspersonen' in te typen in de zoekfunctie.

In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.


Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik
 • Psychisch en fysiek geweld
 • Dicriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren op werkdage (0.800 - 17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar telefoonnummer +31 (0) 306 706 001.

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf  is het bevoegd gezag/de regiodirecteur wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.


Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Het bevoegd gezag van de school heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO. 

Wanneer het bevoegd gezag/de regiodirecteur vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de regiodirecteur aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de regiodirecteur stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is hier te vinden.