Vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenst gedrag kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met:

Vertrouwenspersoon intern

  • De vertrouwenspersoon heeft kennis over het vertrouwenswerk; de wetgeving en de behandeling van klachten/geschillen/bezwaren in de onderwijssituatie.
  • Zij begeleidt en ondersteunt leerlingen, ouders en personeelsleden bij het aankaarten van hun klachten over schoolse zaken.
  • Zij is een positieve schakel naar oplossingen. 

Door de school is een interne vertrouwenspersoon aangesteld: mevrouw Creemers. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school, of via het mailadres d.creemers@stichtinglvo.nl. 

Pesten

Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere leerling wordt gezien. We kennen en waarderen elkaar. Daarom is er op onze school geen plaats voor pesten. Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. Mevrouw van Gils is het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school. Zij is bereikbaar via ons algemene mailadres en via k.vangils@stichtinglvo.nl.

Daarnaast kun je de volgende stappen ondernemen:

Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te gaan. Deze staan opgenomen in het anti-pestprotocol.

Anti-pestprotocol

Vertrouwenspersoon extern

De vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de klokkenluidersregeling).

LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd: 


Klokkenluidersregeling

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling (Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht) geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de school of ergens anders binnen LVO kenbaar te maken. Ook maakt de regeling het mogelijk om inbreuken op het recht van de Europese Unie (of: Unierecht) kenbaar te maken. Hierbij gaat het om bepaalde regelgeving op specifieke gebieden van het Unierecht, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijks levenssfeer en persoonsgegevens. Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden en inbreuken op het Unierecht draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.

Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs die lijn moeten worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de stichting LVO en de Regeling vertrouwenspersonen van de stichting LVO.

De regeling inzake het omgaan met een vermnoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht stichting LVO/klokkenluidersregeling is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Klokkenluidersregeling’ in te typen in de zoekfunctie.

Vertrouwenspersoon integriteit

De vertrouwenspersoon integriteit, zoals bedoeld in de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht, is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als persoon. (Daarvoor kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen).

De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersonen Integriteit (VPI). Zij zijn te bereiken per e-mail (fpetit-advies@outlook.com en thewissenvpi@gmail.com).

In de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon integriteit voor u kan betekenen.

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaonder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren op werkdage (0.800 - 17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar telefoonnummer +31 (0) 306 706 001.

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het college van bestuur/de rector wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Meldingsplicht bij zedenmisdrijven

Wanneer het bevoegd gezag weet heeft van een zedenmisdrijf, dan is zij verplicht hiervan aangifte te doen bij Justitie. Het personeel is verplicht om het vermoeden van een zedenmisdrijf te melden bij het college van bestuur. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medeweker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO. 

Wanneer het college van bestuur/de rector vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het college van bestuur/de rector aangifte bij Justitie. Het college van bestuur/de rector stelt de ouders van de betroken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in deze Meldcode. De Meldcode is hier te vinden.

Passie als kompas!