Visie: Big Picture Learning (BPL)

Binnen ons praktijkonderwijs werken wij volgens de visie van Big Picture Learning. In Nederland is deze filosofie beter bekend onder de noemer “Onderwijs persoonlijk maken”. Big Picture Learning is sterk in de wijze waarop het verbinding weet te leggen tussen de persoonlijke interesses van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces. Het talent en de passie van de leerling sturen het leerproces. Het onderwijs is kleinschalig en sluit aan bij de belevingswereld van de leerling. Binnen ons praktijkonderwijs staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Rode draad

Elke leerling heeft een persoonlijk leerplan. Dit is de rode draad van het onderwijs. Dit plan wordt opgesteld samen met de leerling en omvat de dingen die hij/zij nog wil leren of waarin hij/zij zich nog wil ontwikkelen. De leerlingen worden maatschappijklaar gemaakt door te focussen op de volgende aspecten: 

Leren door te doen (praktijkervaring)
Tijdens zijn schoolcarrière doet een leerling veel praktijkervaring op. Leren in de praktijk wordt gedaan tijdens de praktijkvakken, bij het arbeidstrainingscentrum (ATC) en de stages. De praktijkervaring die de leerlingen opdoen is belangrijk voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Leren in de echte wereld
Bij het praktijkonderwijs ligt een grote focus op het leren in de echte wereld. Hierbij passen de leerlingen de vaardigheden en praktijkervaring toe en leren ze functioneren in de maatschappij. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het Woonzorgcomplex (Wozoco), maar ook tijdens het projectmatig werken met de omgeving en het praktijkleren bij bijvoorbeeld de Albert Heijn of tuinverzorging bij iemand thuis.

Persoonlijke ontwikkeling
De persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd tijdens de persoonlijke leertijd (PLT). Hierbij leren de leerlingen plannen, zichzelf presenteren, verantwoordelijkheid dragen en zelfstandig worden. De leerlingen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor hun spullen en leren plannen aan de hand van een persoonlijke schoolplanner. Ook wordt er elke week Passie gegeven, waarbij leerlingen wekelijks workshops aangeboden krijgen. Hierdoor komen de leerlingen erachter waar hun interesses en talenten liggen.

Coach

De belangrijkste persoon naast de leerling in dit proces is de coach. Elke leerling heeft een vaste coach die samen met de leerling een persoonlijk leerplan (PLP) opstelt. Dit gebeurt voor alles waarmee de leerling op school bezig is: theoretische vakken, praktijkvakken, stage en zijn/haar persoonlijkheidsontwikkeling. Er is regelmatig tijd voor een coachgesprek, het coachmoment. De leerlingen starten elke dag bij hun eigen coach met een Pick me Up (PMU).

Hiernaast hebben de coaches minimaal drie maal per jaar een reflectiegesprek met de leerling waarin wordt teruggekeken op de afgelopen periode en nieuwe leerdoelen worden gesteld voor de komende periode. De leerlingen presenteren zichzelf en geven hun vorderingen, nog te bereiken doelen en hulpvraag aan.

Passie als kompas!